VEDTEKTER FOR HTM-KLUBBEN

 

§ 1      HTM-Klubben er en frittstående, uavhengig klubb. Stiftet 24.01.1986. Grunnlaget er hobby-håndverk med basis i tre og metall.

 

§ 2      FORMÅL

            Å fremme interesse for, kunnskaper om ferdigheter i håndverk/kunsthåndverk innenfor tre og metall. Det legges stor vekt på et godt sosialt felleskap og gi inspirasjon ved eksempler av høy kvalitet. Aktiviteten i klubbens lokaler skal være hobbybasert.

 

§ 3      ARBEIDSOPPGAVER

            Formålet søkes nådd gjennom:

  • Regelmessige medlemsmøter med aktuelle orienteringer/foredrag samt sosialt samvær
  • Kurs/demonstrasjoner/stands
  • Arrangere og delta på utstillinger
  • Etablere et kunnskapssenter med bibliotek og permanent produktutstilling
  • Medvirke til at nye klubber/lag etableres
  • Samarbeid med beslektede foreninger/lag.

 

§ 4      MEDLEMMER

Enhver som aksepterer klubbens formål og arbeidsoppgaver samt betaler fastsatt årskontingent, kan bli medlem.

Medlemskap må sies opp innen forfall på kontingent faktura for at faktura skal kunne krediteres.

Unge under 18 år kan kun benytte verkstedene i følge av foresatt som selv er medlem.


 

§ 5      ÅRSMØTET

    Høyeste myndighet er klubbens årsmøte. Dette avholdes innen utgangen av februar hvert år. Stemmeberettiget er ett hvert medlem som har betalt kontingent for inneværende år og/eller siste avsluttede kalenderår.

Skriftlig varsel om årsmøte skal være sendt senest 3 uker før møte, varselet skal innholde årsmelding og revidert regnskap. Forslag / Saker som vedrører endring av Lover for HTM Klubben må være sendt skriftlig til styret minst 3 uker før årsmøte som er gjengitt i skriftlig varsel om årsmøtet. Andre forslag / saker som ønskes behandlet på årsmøte må være i hend styre en virke dag før årsmøte. Alle innkommende forslag skal da være fremlagt i kopi form til alle årsmøte deltagere ved møte start. Valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøte. Regnskapet avsluttes pr. 31.12. hvert år.

 

            ÅRSMØTE DAGSORDEN

            1.     Konstituering:           A     Åpning

                                                        B     Godkjenning av innkalling

                                                        C     Godkjenning av dagsorden/sakliste

                                                        D     Valg av møteleder

                                                        E     Valg av møtesekretær

                                                        F      Valg av tellekorps

 

  • Godkjenning av årsmeldingen
  • Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap.
  • Innkomne saker/forslag

5a Fastsettelse av neste års medlemskontingent

5b Behandle neste års budsjett

 

        6  Valg                    A         Valg av leder for 2 år

                                        B         Valg av 3 styremedlemmer for 2 år

                                        C         Valg av 2 varamedlemmer for 1 år

                                        D         Valg av 2 medlemmer til valgkomite for neste år samt et varamedlem.

               

Sakene avgjøres ved flertall. I tilfelle stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende unntatt ved valg. Valgene foregår skriftlig hvis noen krever det, ved stemmelikhet avgjøres utfallet ved lodd trekning. Valgbare til verv er de fremmøtte medlemmer eller andre medlemmer som har sagt seg villige til å motta verv.

 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Det kreves minst 2 ukers varsel. Det ekstraordinære årsmøte kan bare behandle saker som kravet om årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 6  STYRET

A     HTM-klubben ledes av et styre bestående av leder samt 3 medlemmer (2 på valg hvert år).

B     Styret er høyeste organ innom klubben mellom årsmøtene.

C     Styret har møter så ofte det er nødvendig. De er beslutningsdyktige når minst 2 medlemmer er tilstede. Saker avgjøres med flertall.

D     Til støtte/avlastning i sitt arbeid kan styret om ønskelig oppnevne / gjøre avtale om eventuelle underkomiteer / utvalg / verv (kurskordinator, materialforvalter, redaktør / redaksjonskomité, utstillingskomité etc.).

 

§ 7 OPPLØSNING

        En eventuell oppløsning av klubben kan bare foretas av det ekstraordinære årsmøte og krever ¾ flertall av årsmøtes medlemmer.

        Ved eventuell oppløsning skal klubbens midler / eiendeler tilfalle en forening / klubb med sammenfallende inntresser og etter forslag fra årsmøte.

        Maskiner/utstyr iht. register, som er innkjøpt sammen med Varatun Gård tilfaller Varatun Gård ved oppløsning

 

§ 10 LOVENDRINGER.

        Forslag om endringer eller tilføyelser til denne lov kan bare behandles på det ordinære årsmøte og krever 2/3 flertall for å vedtas.

 .

Sandnes 18. febr. 2008.

Revidert årsmøtet 23. febr. 2011.

Revidert årsmøtet 3. mars 2020.

Revidert ekstra ordinært årsmøte 7. desember 2021.

Revidert årsmøte 04.04.2024